DELPHI自定义事件处理

为什么我们点击按钮,就会执行按钮的onclick事件?这个事件是怎么和我们自己的代码关联起来的。相信很多人都有这个疑问。那么我们就通过一个自定义事件来了解这里面得运行原理。以乘法运算来显示,如果乘数大于100,就提示用户,太大了。这个事件用自定义事件定义。 大家先看一下最终效果,

我添加了三个文本框,一个按钮,当第一或者第二个文本框的数>100时,点求积按钮,提示Too Big 对话框。

完成自定义事件需要5步来做:

1.定义TNotifyEvent类型私有变量

FTooBig:TNotifyEvent;

 

FTooBig是一个指针,它可以保持事件方法的调用地址。

2.公布一个属性

published
 property OnTooBig:TNotifyevent read FTooBig write FTooBig;

 

OnTooBig这个属性用来操作FTooBig这个私有变量,因为FTooBig是个函数指针,所以但读这个变量时,也就调用了函数。

3.定义事件处理函数

procedure TooBigEvent(Sender: TObject);

     procedure TForm1.TooBigEvent(Sender: TObject);
     begin
     Application.MessageBox('Too Big','Test Event!',MB_OK);
     end;

 

这是当文本框数太大时执行的方法。

4. 把事件处理函数赋值给TNotifyEvent私有变量

FTooBig := TooBigEvent;

5. 当条件符合时执行事件处理函数

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 val1 : integer;
 val2 : integer;
 res : integer;
begin
 val1 := StrToInt(Edit1.Text);
 val2 := StrToInt(Edit2.Text);
 if(val1<100)and(val2<100) then
 begin
 res := val1*val2;
 Edit3.Text := IntToStr(res);
 end
 else
 if assigned(FTooBig) then OnTooBig(Self);
end;

下面贴出全部代码:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Edit3: TEdit;
  Button1: TButton;
  procedure TooBigEvent(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private

   FTooBig:TNotifyEvent; 
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 published
  property OnTooBig:TNotifyevent read FTooBig write FTooBig;
end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 val1 : integer;
 val2 : integer;
 res : integer;
begin
 val1 := StrToInt(Edit1.Text);
 val2 := StrToInt(Edit2.Text);
 if(val1<100)and(val2<100) then
 begin
 res := val1*val2;
 Edit3.Text := IntToStr(res);
 end
 else
 if assigned(FTooBig) then OnTooBig(Self);
end;
procedure TForm1.TooBigEvent(Sender: TObject);
begin
Application.MessageBox('Too Big','Test Event!',MB_OK);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
FTooBig := TooBigEvent;
end;

end.